• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Účetní a Daňové doklady v elektronické podobě.

Mnohdy přeceňujeme papírovou fakturu s „muří nohou“ a modrým razítkem.

Z pohledu průkaznosti dokladu jsou si všechny formy rovny. Praxe ukazuje, že pokud mají doklad se stejnými údaji jak prodávající, tak kupující a oba ho zaúčtovali správně, nikdy není o pravosti dokladu pochyb. Pokud ale jsou na obou stranách rozdílné, pak je problém vždy a musí se najít jiné důkazní prostředky pro to, jaká byla skutečnost.

Zákony, podle kterých se účtuje a daní řeší především obsah dokladu, způsob jeho doručení a někdy i jejich archivaci.

Důležitější než podpis dokladu je v dnešní době dokladování jeho doručení a přijetí druhou stranou. Mnohdy hraje roli i jeho akceptace u odběratele.

Od roku 2013 novela zákona o DPH řeší elektronický daňový doklad bez elektronického podpisu. Pokud se obě strany dohodnou a doklad obsahuje všechny náležitosti, lze ho považovat za platný.

Zákon od 1.1.2013 říká:

§ 26

Daňový doklad

(1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně.

(2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu.

(3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.

(4) Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje.

Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů

§ 34

(1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty

stanovené pro jeho uchovávání zajištěna

a) věrohodnost jeho původu,

b) neporušenost jeho obsahu a

c) jeho čitelnost.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,

b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto zákona nebyl změněn,

c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.

(3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.

(4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také

a) uznávaným elektronickým podpisem,

b) uznávanou elektronickou značkou, nebo

c) elektronickou výměnou informací (EDI), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.

Takže spíše než prokázání uskutečnění zdanitelného plnění je prokázat neporušenost jeho obsahu. Obdobně jako u papírové faktury je i u elektronické mnohdy třeba doložit skutečnosti dalšími doklady a to objednávkou, smlouvou, předávacím protokolem, platbou a podobně. Ale toto platilo již v minulosti, kontrolní orgány se mnohdy nespokojily pouze s fakturou.

Michal Šedivý

 

‹ zpět na články